Verkoopvoorwaarden

 

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, EN BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op klanten voor aankopen bij Green Plank AB. (hierna Green Plank genoemd) en de Green Plank-entiteit genoemd op de factuur die aan u (Klant) wordt verstrekt op bestellingen voor verkochte producten. De klant stemt ermee in gebonden te zijn door en aanvaardt deze overeenkomst zoals van toepassing op klanten die producten van Green Plank kopen en / of de Green Plank-website die hierna de site wordt genoemd. Als verkoopvoorwaarde stemt de klant ermee in gebonden te zijn en aanvaardt deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing (i) tenzij de Klant een afzonderlijke formele koopovereenkomst met Green Plank heeft ondertekend, in welk geval de afzonderlijke Overeenkomst van toepassing is; of (ii) tenzij andere standaardvoorwaarden van Green Plank van toepassing zijn op de transactie zoals hierin of elders vermeld. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op elk moment, naar eigen goeddunken van Green Planks.

UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN IS INBEGREPEN IN UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

1. BESTEL ACCEPTATIEBELEID
Customers receipt of an electronic or other form of order confirmation does not signify Green Planks acceptance of Customers order, nor does it constitute confirmation of Green Planks offer to sell. All orders are accepted in Malm Sweden. Green Plank reserves the right at any time after receipt of Customers order to accept or decline Customers order for reasonable cause including but not limited to lack of availability of products, failure by Customer to satisfy payment terms, and/or breach by Customer of this Agreement. If payment has been remitted for the purchase and Green Plank cancels Customers order, Green Plank shall forthwith issue a refund equal to the amount remitted for the unaccepted or cancelled order.

2. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsvoorwaarden zijn naar goeddunken van Green Planks en tenzij anders overeengekomen door Green Plank, moet de betaling worden ontvangen of anderszins geautoriseerd of beveiligd in een door Green Plank goedgekeurde vorm voorafgaand aan de acceptatie van een bestelling door Green Planks. De betaling voor de producten vindt plaats met een goedgekeurde creditcard, bankoverschrijving, elektronische overboeking of een andere vooraf overeengekomen betaalmethode die door Green Plank is overeengekomen. Facturen zijn opeisbaar op de betaaldatum (s) gespecificeerd via elektronische (inclusief maar niet beperkt tot e-mail), fax (fax) en / of mondelinge bevestiging tussen Green Plank en de klant. Green Plank kan delen van een bestelling afzonderlijk factureren. Bestellingen zijn niet bindend voor Green Plank totdat ze door Green Plank zijn geaccepteerd (zie Orderacceptatiebeleid). Alle offertes van Green Plank zijn geldig voor de periode die op de offerte staat vermeld. Green Plank behoudt zich het recht voor om offertes naar wens aan te passen of te annuleren.

3. VERZENDING
De klant is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot het verzenden van producten naar de door de klant opgegeven locatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om contactgegevens te verstrekken waarmee de verzender contact kan opnemen met de klant wanneer de verzending plaatsvindt. Verzendkosten zijn alleen voor standaard ophalen en bezorgen. Klant is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen van de koerier. Extra opslag- en / of verzendkosten en andere magazijnkosten kunnen van toepassing zijn als er geen contact met de klant kan worden opgenomen of niet beschikbaar is om het product te ontvangen; of als het product op verzoek van klanten wordt doorgestuurd. Als een verzendtarief wordt opgegeven tegen een onjuist tarief vanwege een typefout of fout in prijsinformatie ontvangen van Green Planks-leveranciers, heeft Green Plank het recht om geplaatste bestellingen te weigeren, aan te passen of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd of niet. of de betaling al dan niet is overgemaakt. Klant is verantwoordelijk voor het inspecteren van vracht op tekorten of tekenen van schade bij ontvangst van goederen. Alle vracht-, verlies- en schadeclaims moeten binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum waarop de zending werd afgeleverd bij Green Plank worden ingediend. (zie 10. Beperkingen op schade of neem contact met ons op via: .) Green Plank is niet aansprakelijk voor enige vertraging of storing in de uitvoering of in levering of verzending van materialen of merchandise of voor enige schade geleden door de Klant als gevolg van een dergelijke vertraging of storing wanneer een dergelijke vertraging of storing direct of indirect wordt veroorzaakt door of op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met daden van God, daden van openbare vijanden, rellen, daden van overheidsinstanties, arbeidsproblemen, verzuim van leveranciers om goederen te verzenden of te produceren, vertraging bij het beveiligen of tekort aan grondstoffen, afbraak of vernietiging van installaties of apparatuur, of enige andere oorzaak of oorzaken buiten de controle van Green Plank, al dan niet vergelijkbaar met de hierin opgesomde. Alle bestellingen worden geacht opgeschort te zijn zolang een dergelijke oorzaak prestaties of levering of verzending verhindert of vertraagt.

4. BELASTINGEN
De klant is verantwoordelijk voor alle verkopen, gebruik, accijnzen, toegevoegde waarde en andere kosten in verband met de bestelling, ongeacht de bestemming, inclusief eventuele invoerrechten, inklaringskosten of andere bestemmingskosten. Indien van toepassing, worden voor dergelijke artikelen afzonderlijke kosten op de factuur van Green Planks weergegeven.

5. VERZENDINGSSCHADE
Controleer bij aankomst uw pakket op schade. Als u schade ondervindt, moet u deze op de vrachtbrief noteren wanneer u voor het pakket tekent, of als er geen handtekening nodig is, neem dan onmiddellijk contact op met de koerier. Als er geen schade aan de vrachtbrief wordt vastgesteld, kan Green Plank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Eenmaal genoteerd op de vrachtbrief en u bepaalt dat u het product niet kunt gebruiken, Contact Green Plank per e-mail of telefoon om het beschadigde materiaal te melden. Als u een zending accepteert en ondertekent voor geen schade, ontdekt u later dat er inderdaad schade is. Neem binnen 48 uur na levering contact op met het transportbedrijf om dit te melden. Green Plank kan geen claims namens u indienen na vijftien (15) werkdagen vanaf het moment van levering of poging tot levering.

6. ANNULERINGEN
U hebt het recht om de bestelling op elk gewenst moment binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging van Green Plank te annuleren. Je zal moeten Contact Green Plank zo snel mogelijk per e-mail of telefoon. Als uw aankoop al is verzonden, moet u een retour regelen en bent u verantwoordelijk voor verzendkosten + 20% restocking-kosten. Als de aankoop niet is verzonden, kunt u kosteloos annuleren via uw oorspronkelijke betaalmethode, exclusief transactiekosten.
Bestellingen door detailhandelaren of groothandelaren, speciale bestellingen en aangepast ontwerp, kleur, model, maat, enz. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd nadat ze door Green Plank zijn bevestigd.

7. RETOUREN
Als u van gedachten verandert, kunt u ongebruikte of ongeopende artikelen binnen zeven (7) dagen na levering retourneren voor een terugbetaling (helaas worden eventuele verzendkosten niet terugbetaald). Items moeten in nieuwe, ongeopende en ongebruikte staat worden geretourneerd en bevatten alle originele materialen die bij de verzending zijn inbegrepen. Voor geretourneerde artikelen wordt 20% restocking in rekening gebracht. Neem contact met ons op voor een RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation) als u een retour wilt sturen. Voor elke retourzending is een RMA-nummer vereist.

Nadat uw item (s) is ontvangen in ons magazijn, worden deze geïnspecteerd. Als het artikel in nieuwe, ongeopende en ongebruikte staat wordt geretourneerd, ontvangt u binnen vier weken na de oorspronkelijke aankoopprijs, plus eventuele btw in de oorspronkelijke betaalmethode, restitutie, minus 20% restockingkosten, minus verzendkosten. verzending van uw pakket naar ons. Als de retour het gevolg is van onze fout, geef dit dan aan op de retourbon en we zullen een terugbetaling doen tegen de oorspronkelijke aankoopprijs plus omzetbelasting indien van toepassing plus verzendkosten in de oorspronkelijke betaalmethode.

8. WEIGERINGEN
Als het pakket op het moment van aankomst wordt geweigerd, bent u verantwoordelijk voor de levering en retour verzendkosten + 20% restocking fee. Eventuele schade als gevolg van geweigerde leveringen kan niet worden gerestitueerd, en omdat deze werd geweigerd, zou dit niet worden opgemerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ENIGE kosten in verband met een geweigerde levering.

9. GARANTIES
Alle vermelde garanties zijn alleen fabrikant / productspecifieke garanties. Green Plank geeft geen uitdrukkelijke garanties, behalve die vermeld in deze overeenkomst en in de toepasselijke garantieverklaring van Green Planks die van kracht zijn op de datum van de factuur. Dergelijke garanties zijn van kracht en Green Plank is verplicht dergelijke garanties te respecteren, alleen nadat Green Planks de volledige betaling voor het te garanderen item heeft ontvangen. Voordat een item wordt geretourneerd, moet de klant contact opnemen met Green Planks Claims Department. voor een Warranty Authorization (WA) -nummer binnen de toegestane periode die is opgegeven door de fabrikant van het product (zie productspecifieke garantie). Het WA-nummer is alleen geldig voor het hierin beschreven product. Het geretourneerde product moet overeenkomen met het geautoriseerde product voor retournering. De klant moet ervoor zorgen dat alle retouren binnen dertig (30) dagen na het verkrijgen van het WA-nummer door de fabrikant / leverancier worden ontvangen. Alle verzendregelingen voor retouren of omruilingen moeten worden verwerkt via de logistieke afdeling van Green Planks. De klant is verantwoordelijk voor alle verzend- en administratiekosten van garantieretournering, behalve wanneer de fabrikant van het product heeft ingestemd met het betalen van dergelijke kosten of zoals beschreven in de productgarantie. Waar mogelijk of zoals beschreven onder Garantie, moeten alle artikelen in nieuwe staat zijn, in originele verpakking en met alle garantiekaarten, handleidingen en accessoires. De originele pakbon moet worden meegeleverd en het WA-nummer moet zichtbaar zijn op de verpakking. Green Plank vereist mogelijk een korte schriftelijke toelichting en een foto of digitale afbeelding van het defecte product. In sommige gevallen is een inspectie ter plaatse van het product vereist. Green Planks Claims Department zal de klant informeren over de specifieke details voor de garantieclaim.

10. DISCLAIMER
DE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN FABRIKANT / PRODUCTSPECIFIEKE GARANTIES VOOR HET PRODUCT (EN). GREEN PLANK WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN, ALLE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. GREEN PLANK WIJST OOK ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF DIE VOORTVLOEIT UIT HANDELGEBRUIK OF UIT EEN CURSUS VAN DEALING OF PRESTATIES. GREEN PLANK GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT (DE PRODUCTEN) FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF GARANTIE DAT ELK DEFECT WORDT GECORRIGEERD. GREEN PLANK GARANDEERT NIET DAT ALLE PRODUCTEN AAN SPECIFIEKE GEOGRAFISCHE NALEVING OF REGELGEVINGSBEPERKINGEN VOLDOEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET GEBRUIK VAN GEKOCHTE PRODUCTEN VOLDOET AAN LOKALE JURISDICTIECODES EN AAN ALLE REGIONALE, NATIONALE EN INTERNATIONALE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN. GREEN PLANK WIJST VERDERE PATENTEN / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, GARANTIES OF VRIJWARINGEN MET BETREKKING TOT ENIG VERGRENDELINGSSYSTEEM (EN) GEBRUIKT DOOR FABRIKANTEN VAN LAMINAAT, TECHNISCH HOUT OF ANDERE PRODUCTEN VERKOCHT DOOR GREEN PLANK.

11. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING
GREEN PLANK ACCEPTEERT DE AANSPRAKELIJKHEID NIET BUITEN DE HIERIN VERMELDE RECHTSMIDDELEN. GREEN PLANK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN WINST, VERLIES VAN ONTVANGSTEN OF BEDRIJFS- OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE, ZELFS ALS ZE VOORZIENLIJK ZIJN, OF ALS GROENE PLANK IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKE SCHADE, OF VOOR EEN CLAIMS DOOR DERDEN BEHALVE ALS UITDRUKKELIJK HIERIN VERSTREKT. DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN, GREEN PLANK NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIG BEDRAG DAT DE KLANT BETAALT VOOR DE AANKOOP (S) ONDER DEZE OVEREENKOMST. DEZE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZONDER DE VORM VAN ACTIE (IE OF HET RECHTSPAK IN CONTRACT OF IN GESCHILLEN IS, INCLUSIEF NALATIGHEID).

12. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst en de uitvoering ervan worden beheerst door de Zweedse wetgeving voor alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Site, ongeacht of het om claims in contract, onrechtmatige daad of anderszins gaat, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. U en Green Plank zijn het erover eens dat elke oorzaak van actie die zich onder deze Overeenkomst voordoet, moet worden gestart en moet worden behandeld voor de bevoegde rechtbank in het Zweedse graafschap Skåne. U en Green Plank komen elk overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Skåne in Zweden. Als Green Plank nalaat enig recht of enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven de intenties van de partijen ten uitvoer te leggen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van de Voorwaarden van Gebruik blijft volledig van kracht en effect. U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet in strijd met het tegendeel, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen een (1) maand na een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of voor altijd uitgesloten.

13. ANDERE DOCUMENTEN
Anders dan specifiek vermeld in een afzonderlijke formele koopovereenkomst tussen de klant en Green Plank, mogen deze algemene voorwaarden NIET worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van enig ander document (en). Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of te wijzigen of om een bestelling voor product (en) in te voeren waarvoor aanvullende of gewijzigde voorwaarden gelden, is nietig, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door zowel de klant als Green. Plank.

14. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Uw toegang tot en gebruik van de Site wordt beheerd door Green Planks Gebruiksvoorwaarden. Door deze site te gebruiken, stemt u in met uw aanvaarding zonder wijziging van deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Green Planks, dus u moet de Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke beleid van tijd tot tijd regelmatig lezen om de algemene voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site . In geval van inconsistentie tussen deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst.